KVKK AYDINLATMA METNİ

CEBİR OKULLARI VERİ SAHİBİ KİŞİSEL BİLGİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),

 

        Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,

        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

        Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

        Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme,

        Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,

        Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,

        Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,

        Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkı tanınmıştır.

 

Söz konusu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak Veri sorumlusu olan kurumumuza yapılacak başvurularda esas alınacak uygulama aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru Esasları

 

        Kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

        Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

        Noter vasıtasıyla,

        Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak okul kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

 (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 31. Sokak No: 12
Kuruçeşme/İzmit/Kocaeli/Türkiye

Zarfın Üzerine “kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılacaktır

Noter vasıtasıyla tebligat

Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 31. Sokak No: 12
Kuruçeşme/İzmit/Kocaeli/Türkiye

Zarfın Üzerine “kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi talebi” yazılacaktır

“Güvenli elektronik imza” ile İmzalanarak kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

cebirokullarigenelmudurluk@hs04.kep.tr

 

 

E-posta’nın konu kısmına “kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi talebi” yazılacaktır

 

Ayrıca, Kurumun belirleyeceği diğer yöntemler belirlendikten sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 KVK Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız