Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Eğitsel Rehberlik:

Eğitsel rehberlik çalışmaları ile öğrencinin en temelde “öğrenmeyi öğrenmesi” ve “öğrenmeye karşı olumlu tutumlar kazanması” amaçlanmaktadır. Eğitsel rehberlik problem alanında yer alan konu ve problemler.

Okulumuzda eğitsel rehberlik faaliyetleri kapsamında aşağıdaki konularda yardım ve hizmet alabilirsiniz.

 • Verimli ders çalışma yolları hakkında bilgi
 • Üst eğitim kurumları hakkında bilgi
 • Kişiye özel ders çalışma programı ve planı hazırlama
 • Verimli ders çalışma tekniklerinin kazandırılması.
 • Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi.
 • Uygun ve gerçekçi eğitsel kararlar(okul seçimi, alan seçimi, ders seçimi vb.) verme.
 • Ders araç – gereçlerini etkili kullanma. Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırmasına yardımcı olma
 • Dikkatini toplayabilme ve motivasyonu arttırma.
 • Öğrencinin ilgi, yetenek, eğitim ve özelliklerine uygun eğitsel ortamlar oluşturma.
 • Not tutma becerilerinin kazandırılması.
 • Sınav sistemlerini tanıtma ve sınavlara hazırlanma sürecinde destek.
 • Zamanı etkili kullanma ve boş zamanlarını verimli değerlendirme.
 • Sınav kaygısı ile başa çıkabilme.

Kişisel – Sosyal Rehberlik:

Okulumuzda kişisel sosyal rehberliğin temel amacı; bireylerin kişisel – sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına, kendini keşfetmesine, anlamasına ve kabul etmesine, fiziksel ve sosyal çevresini gerçek boyutları ile kavrayarak kendi yetenek ve olanaklarını bu gerçeklik içinde en iyi şekilde kullanabilmesine yardım etmektir.

Böylece, bireyin gelişmesini ve uyumunu engelleyici heyecan gerginliklerinden ve üzüntülerinden kurtulan, sosyal ilişkilerinde daha etkili davranış ve beceriler geliştiren birey, daha verimli bir öğrenme ve gelişme oluşumu içinde olur.

 1. Özgüven geliştirme.
 2. Özsaygı geliştirme.
 3. İlgi ve yeteneklerini fark etme.
 4. İletişim becerilerini geliştirme.
 5. Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme.
 6. Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme.
 7. Amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerileri kazandırmaktır.

Mesleki Rehberlik:

Mesleki rehberlik faaliyetlerinin amacı çalışmayı, çalışma hayatında başarılı olmayı öğretir.

Mesleki rehberlik çalışmaları ile bireyin kendisine uygun mesleği tercih etmesi ve mesleki yaşantı içerisinde kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada yapılan yöneltme hizmetleri önemlidir.

Okulumuzda mesleki rehberlik faaliyetleri şu amaçlarla gerçekleştirilir.

 1. Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir.
 2. Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır.
 3. Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.